ขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ทีมนักวิจัย กลุ่มวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Aged Care Team: ACT)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ทีมนักวิจัย กลุ่มวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Aged Care Team: ACT) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสได้รับการพิจารณาปรับสถานะจาก  หน่วยวิจัย เป็น กลุ่มวิจัย โดยได้รับเงินสนับสนุนในการบริหารงานกลุ่มวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวนเงิน 300,000 บาท ในการดำเนินการของกลุ่มวิจัยฯ ในปีงบประมาณ 2565

 กลุ่มวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การคงไว้ซึ่งสมรรถนะของร่างกาย การป้องกันโรค การดูแลรวมถึงการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุในทุกมิติด้านสุขภาพ (2) สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ (3) นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุ ผ่านกระบวนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและพื้นที่ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดูแลผู้สูงอายุ (4) เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ ในวารสารทางวิชาการหรือนำเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  (5) สร้างเครือข่ายการวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ (6) เป็นโครงการนำร่องที่จะนำไปสู่การพัฒนาเป็นศูนย์วิจัย นวัตกรรมและฝึกอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรแลผู้สูงอายุ 

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU 
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 170 ครั้ง