บริการวิชาการ หัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

            ผศ.พรทิพย์ สารีโส ผศ.ปิยะภร ไพรสนธิ์ ดร.ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ และอ.ภัทริกา ปัญญา อาจารย์จากกลุ่มวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดบริการวิชาการ หัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล” ให้แก่พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อพัฒนาระบบบริการพยาบาลให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนในทุกหอผู้ป่วย/หน่วยงาน ในสังกัดของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. 

            กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU 
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 149 ครั้ง