กลุ่มวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Aged Care Team) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยการดูแลผู้สูงอายุ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

     กลุ่มวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Aged Care Team) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผศ.พรทิพย์ สารีโส ผู้ช่วยคณบดี และ ผศ.นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช หัวหน้ากลุ่มวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยการดูแลผู้สูงอายุ กับนักวิจัยจากสองประเทศ คือ Prof. Tsutou Kitajima คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคียวริอึน (Kyorin university) ประเทศญี่ปุ่น และ Dr. Lawrence Nelson, President Elizabeth Conover foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา 
     กิจกรรมการประชุม ได้แก่ Prof. Tsutou Kitajima นำเสนอระบบการทำงาน Long term care ในประเทศญี่ปุ่น และ อ.ดร.ถาวร ล่อกา เป็นตัวแทนกลุ่มวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ นำเสนอผลการดำเนินงานการสนับสนุนงาน Long term care ในจังหวัดเชียงราย หลังจากนั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบในประเทศญี่ปุ่นกับระบบในประเทศไทย หลังจากนั้น Dr. Lawrence ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาการดูแลผู้สูงอายุโดยที่ใช้วิถีลานนาไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 305 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 15 ธันวาคม 2564

| ผู้เขียนข่าว Jintana Thepsaw | อ่านข่าวทั้งหมด 222 ครั้ง