นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดคลิปวีดีโอ “โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนกระตุ้นลด ละ เลิกบุหรี่ หลีกหนี NCDs”

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์

     สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้แก่
        นางสาว อรอนงค์ ชลิตพิรัตน์  
        นางสาว อิศริยะ วิเศษกุล  
        นางสาว กชกร จันทร์ถา  
        นางสาว กฤติญาภรณ์ พิมาน  
        นาย กฤติน ผลผกา  
        นางสาว กัญจนพัชร เมืองแก่น  
        นางสาว กันตา ทัพวิโรจน์  
        นางสาว กุลสตรี ชัยยานนท์  
        นางสาว เกวลิน อุตุภรณ์  
        นางสาว เขมิกา ศรีกันไชย  
        นางสาว จิตประภัสสร นาคน้อย  
        นางสาว จิรวรรณ เหนือทอง  
        นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีนุกูล
     เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดคลิปวีดีโอ “โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนกระตุ้นลด ละ เลิกบุหรี่ หลีกหนี NCDs” โดยได้รับเงินรางวัลสนับสนุนกิจกรรม 1,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ภายใต้แนวคิด แกนนำชมรมนักศึกษาพยาบาลฯ: บทบาทที่ท้าทายในศตวรรษที่ 21 ลดบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกัน NCDs จากบุหรี่ ประเภทที่ 2 การรณรงค์เพื่อการป้องกันการเกิด NCDs จากบุหรี่ ของเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564

 |   |  493 ครั้ง