โครงการ “เสริมสร้างสุขอนามัย ต้านภัย ต้านโรค”

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

  ผศ.ดร.สมพร สันติประสิทธิ์กุล และคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ “เสริมสร้างสุขอนามัย ต้านภัย ต้านโรค” ระหว่างวันที่ 7 – 26 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนนำร่อง 11 แห่งในอำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้แก่ รร.สามัคคีพัฒนา รร.พญาไพรไตรมิตร รร.รัฐราษฎร์วิทยา บ้านพญาไพร รร.บ้านจะตี รร.ปางมะหัน รร.บ้านผาจี รร.ตชด.87 รร.บ้านเทิดไท รร.บ้านห้วยอื้น และ รร.บ้านแม่หม้อ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะการดูแลสุขอนามัยตนเอง บริโภคอาหารที่เหมาะสม และได้แกนนำในการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนแต่ละโรงเรียน กิจกรรมประกอบด้วย 4 ฐาน ได้แก่ (1) ลดการติดเชื้อ อย่าเบื่อล้างมือ (2) แปรงฟันถูกวิธี ไม่มีแมงกินฟัน (3) ดูแลสุขอนามัย ห่างไกลจากเหา และ (4) กินอย่างไร ให้กายเติบโต จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการทั้งสิ้น 1,419 ราย
หมายเหตุ: โครงการดังกล่าวดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU 
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.htm

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 147 ครั้ง