กิจกรรมตลาดนัด “มหัศจรรย์ วันครอบครัวยิ้ม”

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

        ผศ.อรนลิน สิงขรณ์ อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” งบสนับสนุนจาก วช. ผ่านศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) จัดกิจกรรมตลาดนัด “มหัศจรรย์ วันครอบครัวยิ้ม” 

        โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ผศ.ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์  รักษาการคณบดี อ.ดร.พิมพ์รัตน์ บุญยะภักดิ์ รองคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้แทนจากหน่วยงาน ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

      กิจกรรมตลาดนัด “มหัศจรรย์ วันครอบครัวยิ้ม”  ประกอบด้วย 1) การตีกลองสะบัดชัย ฟ้อนรำและขับซอ จากนักเรียนหมู่ 7 บ้านนางแลใน 2) การกล่าวถึงที่มาและสรุปภาพรวมของชุดโครงการวิจัย 3) การให้มุมมองของการเชื่อมโยงผลการวิจัยสู่โมเดลเชียงราย จังหวัดคุณธรรม เมืองแห่งความสุข  4) การนำเสนอผลงานของหมู่บ้าน 3 พื้นที่ และ 5) การมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัลให้กับแกนนำชุมชนและภาคีครอบครัว ที่ทำงานเพื่อเยาวชน ครอบครัว และชุมชนยอดเยี่ยม ณ ห้องประดู่แดง อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.30 น.

 อ่านข่าวเพิ่มเติม bit.ly/3HwLCJ4

ขอบคุณรูปจาก MFU today

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 114 ครั้ง