โครงการการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ นักศึกษาพยาบาลปี 1 ปีศึกษา 2558 เสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.00น.-17.00น.ห้อง302 อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน(C5) วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ศักยภาพของตนเอง ดำเนินชีวิตระหว่างเป็นนักศึกษา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และสามารถปรับตัวในการฝึกปฏิบัติพยาบาลได้

รศ สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลได้เปิดเผยว่า สำนักวิชาได้คำนึงถึง ความสำคัญของการพัฒนาทางด้านอารมณ์ของนักศึกษา ไปพร้อมกับการให้ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ของการเป็นพยาบาลที่ดี ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่นักศึกษา ควรได้รับการพัฒนาซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาใช้ศักยภาพของตนเอง ในการดำเนินชีวิตระหว่างเป็นนักศึกษา และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อันจะก่อให้เป็นบุคคลิกภาพที่ดีติดตัวนักศึกษาตลอดไป

 |   |  444 ครั้ง