งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ17-19 สิงหาคม 2558 ณ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาตร์ และรองคณบดี รองศาสตราจารย์ ชมนาด พจนามาตร์ ร่วมกับคณาจาย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันท่ี 17-19 สิงหาคม 2558 อาคาร ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 ณ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมที่ให้ความรู้ : พิษภัยบุหรี่ต่อสุขภาพ อุ้มน้องไม่ร้อง ล้างมืออย่างไรจึงสะอาด เพื่อเสริมสร้างพลังความคิดด้วยวิทยาศาสตร์ ในการดูแลสุขภาพตนเอง เชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ค่ะ

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 373 ครั้ง