เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25 สิงหาคม 2558 อาคารอธิการบดี ห้องเชียงแสนจำนวน 85ท่าน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน การสอน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 85 ท่าน ณ ห้องประชุมเชียงแสน มฟล. วันที่ 25 สิงหาคม 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์ รองคณบดีและอาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

Link ภาพกิจกรรม

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 369 ครั้ง