โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์วันท่ี 29 สิงหาคม2558 ณ อาคารปริคิลนิก (M3) ห้อง519

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์วันที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30น- 16.00น ณ.อาคารปรีคลินิก วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความคิดในการประพฤติตนด้านจริยธรรม: ความซื่อสัตย์ มีวินัยใฝ่ความดีที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมทั้งให้ครอบคลุม นโยบายของประเทศ ได้คุณลักษณะของบัณฑิตไทยโตไปไม่โกง : มีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมของสังคม มีความรับผิดชอบ มีชีวิตพอเพียง

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 348 ครั้ง