ขอเชิญพยาบาลทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง 'พยาบาลและความก้าวหน้าในวิชาชีพ'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง "พยาบาลและความก้าวหน้าในวิชาชีพ" ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และการปรับตัวของพยาบาลทุกระดับถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพพยาบาลและการบริการงงานทางการพยาบาล พร้อมทั้งนำมาประยุกต์ในในการเพิ่มคุณภาพบริการพยาบาล

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 3,800 บาท และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานอื่น ๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับภายในวันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2559 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ info@cas.mfu.ac.th หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ศูนย์บริการวิชาการ โทรศัพท์ 0 5391 6386 ***อยู่ระหว่างการขอ CNEU จากสภาการพยาบาล***

รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 351 ครั้ง