โครงการจิตปัญญาสู่องค์กรแห่งความสุข:สร้างสุขด้วยสติในองค์การวันที่ 18-19 มกราคม 2559 เวลา 8.30น-17.00นณ. ห้องประชุม อาคาร E3 ชั้น2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาจัดโครงการจิตปัญญาสู่องค์กรแห่งความสุข:สร้างสุขด้วยสติในองค์การ (Mimdfulness in Organizatio : MIO) วันที่ 18-19 มกราคม 2559 ณ.ห้องประชุม อาคาร E3 ชั้น 2 เวลา 8.30น-17.00 น วัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อรู้การนำจิตปัญญา หรือการพัฒนาจิต(สติ/สมาธิ) มาใช้ในองค์กรทั้งระดับบุคคล ทีมงาน และองค์กร

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 368 ครั้ง