โครงการปลูกจิตสำนึกการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วันที่ 29-31 มกราคม 2559 ณ.วัดถ้ำบำเพ็ญบุญ ต. ธารทอง อ.พานทอง จว.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดโครงการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 29-31 มกราคม 2558 ณ. วัดถ้ำบำเพ็ญบุญ ต.ธารทอง อ.พาน จว. เชียงราย จำนวน 100 คน อาจารย์ 17 คนจุดประสงค์ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ หลักคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนำไปปฎิบัติ โดยใช้สมาธิและสติ ในชีวิตประจำวัน กับวิชาชีพพยาบาล ทั้งบุคคล ครอบครัว และชุมชน และมีความสามัคคีระหว่างเพื่อน อาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนมีความกตัญญูต่อสถาบันการศึกษา

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 350 ครั้ง