ประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ส่วน E - PARKห้อง 518 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหมวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจว. เชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมเพื่อการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30-16.00น ณ. กลุ่มอาคาร M-Square ส่วน Education Park (E-PARK) ห้อง 518

9.00-9.15 น. กล่าวต้อนรับ รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

9.15-11.30 น. การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

13.00-15.30 น. DO & DON'T "สำหรับผู้รับบริการที่มีความหลาก หลายทางวัฒนธรรม " ทพ. อุทัยวรรณ กาญจนกามล, ผศ.อารายา อดุลตระกูล, Ms. REbacca Oliver, ดำเนินรายการโดยผศ.ดร. ชมพูนุช โสภาจารีย์

15.30 น. ประสบการณ์การทำงานพยาบาลในสหรัฐอเมริกา คุณนาตญา พแดนนอก APN พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 366 ครั้ง