ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาพยาบาล เป็นผู้ก่อตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ท่านเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ด้วยความรู้ความสามารถจึงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาพยาบาลและดำรงตำแหน่งดังกล่าว 2 วาระติดต่อกันและปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งนายกสภาพยาบาล ด้านวิชาการริเริ่มโครงการหลายหลายโครงการที่พัฒนาวิชาการพยาบาลทั้งประเทศอย่างก้าวกระโดด เช่นริเริ่มจัดการศึกษาปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ เป็นผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏดุสิต และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้ริเริ่มโครงการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบการดูแลกลางวัน ด้านการทำประโยชน์ให้กับสังคมอื่นๆเป็นท่ีรู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ ด้านการเมือง เป็นผู้ประกอบวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์คนแรกที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534และสมาชิกวุฒิสภาปีพุทธศักราช2535-2539 และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประวัติทางด้านการเมืองมีอีกมากมาย ที่ทำคุณประโยขน์ให้กับสังคมท่านมีความมุ่งมั่นและอุทิศตน เพื่อประโยขน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้งสามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นนำไปปฎิบัติได้เป็นอย่างดี

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 492 ครั้ง