วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ พฤหัสที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.ห้องประชุม 305 อาคาร E2 ชั้น3 เวลา 8.00 น- 16.00น.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพ จำนวน 21 ท่าน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในด้าน การจัดการเรียนการสอน การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา ห้องปฏิบัติทางการพยาบาลและกิจการนักศึกษา เพื่อจะได้นำความรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในสาขากลุ่มวิชาต่างๆ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 366 ครั้ง