สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ค่าลงทะเบียน 60,000 บาทตลอดหลักสูตร

รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เปิดเผยว่า สำนักวิชาพยาบาล มฟล. เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีภารกิจในการผลิตพยาบาลวิชาชีพ มีศักยภาพและความพร้อมที่จะจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเพื่อมาร่วมทีมในการดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อให้บริการสุขภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบัน ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างหลากหลาย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ใน 5 อันดับแรก คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง และอัมพฤกษ์ ผู้ป่วยเหล่านี้เมื่ออาการดีขึ้นจะให้กลับไปรับการดูแลที่บ้าน ญาติและผู้ดูแลต้องมีพื้นฐานความรู้ในการดูแลขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้ช่วยเหลือทางการพยาบาลจะเข้ามามีบทบาทในการดูแลด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

“การจะให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีบุคลากรในทีมที่มีคุณภาพและจำนวนเพียงพอ การเพิ่มการผลิตบุคลากรที่มีทักษะประสมประสาน (skill- mixed) ได้แก่ผู้ช่วยพยาบาล เพื่อมาร่วมทีมทำงานกับบุคลากรพยาบาลระดับวิชาชีพ ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้น ทั้งในสถานบริการสุขภาพ บ้านและในชุมชน ภายใต้การควบคุมกำกับของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ จะช่วยให้พยาบาลมีเวลาให้การพยาบาลผู้ป่วยมากขึ้น และครอบครัวของผู้ป่วยก็จะมีความไว้วางใจในการดูแลของผู้ช่วยพยาบาลที่ผ่านการศึกษาจากสถานบันที่ได้รับการรับรองและเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพ” คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. กล่าว

ผู้สนใจหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) สามารถสมัครสมัครออนไลน์ได้ที่ www.admission.mfu.ac.th หรือส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มฟล. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5391-6867 ถึง 70 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 29 เมษายน 2559 เปิดเรียน 6 มิถุนายน 2559

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 368 ครั้ง