โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวันที่ 7-8 มีนาคม 2559 ณ. ห้อง 518 อาคาร ปรีคลินิก (M3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ 7-8 มีนาคม 2559 ซึ่งโครงการนี้เป็นประเพณีที่สำนักวิชาฯ ปฏิบัติมาทุกปี เป็นการเสริมสร้างพลังและกำลังใจ ให้เกิดความพร้อมในการปฎิบัติงาน เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ประทับใจในการให้บริการ นอกจากนั้นนักศึกษาจะกราบลาการเป็นนักศึกษาและชีวิตของการเล่าเรียนที่ได้รับการประสิทธิ์ประสาทความรู้จากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ สำนักวิชาฯ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเล่าประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้เป็นข้อคิดและให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 358 ครั้ง