โครงการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จันทร์ที่14 มีนาคม 2559 เวลา13.30 น. ณ. ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมปรึกษาคณะอนุกรรมการสมาพันธ์เครือข่าย เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงราย วันที่14 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. -15.30น. ณ.ห้องประชุมสำนักงานแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงราย โดยมีนายแพทย์สุรินทร์ สุมมาพันธ์ุ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่, โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ แถลงความเป็นมาของการจัดตั้งสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ รายนามคณะทำงานสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดเชียงราย รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย พูดถึงบทบาทและหน้าที่ของสมาพันธ์ุจังหวัด นายแพทย์สุรินทร์ สุมมาพันธ์ุ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายแถลงแนวทางการทำงาน สมาพันธ์เครือข่าย จังหวัดเชียงราย และการขยายสมาชิกแนวร่วมในจังหวัดเชียงราย

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 389 ครั้ง