การบรรยายพิเศษ Transformative Learning โดยพลตรีหญิง ศ. เกียรติคุณ พญ. วณิช วรรณพฤกษ์ และรองศาสตราจารย์ นพ.ดร.กิจประมุข ตันตยาภรณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 16 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-11.00น. ณ.ห้องประชุม305 อาคารสำนักวิชา 2 (E2)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีการวางแผนสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนาให้บัณฑิตมีทักษะตามศตวรรษที่21 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเพิ่มพูนความสามารถของคณาจารย์ด้านเทคนิคการสอน การผลิตสื่อ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ วางแผนการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละรายวิชา โดยใช้หลักของ Transformative Learning สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณาวุฒิ จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาบรรยายพิเศษ ดังนี้ พลตรีหญิง ศ. เกียรติคุณ พญ. วณิช วรรณพฤกษ์ ที่ปรึกษาคณบดี , รองศาสตราจารย์ นพ.ดร. กิจประมุข ตันตยาภรณ์ รองคณบดี

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 413 ครั้ง