นักศึกษาจาก School of Nursing, University of Pennsylvania จากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 18 คนศึกษาดูงานสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ.อาคาร E2 ชั้น 3 ห้องประชุมสำนักวิชา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำนักศึกษาจาก School of Nursing, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 18 คน และอจ.1 คน (Dr. Wendy D Grube) มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการให้บริการสุขภาพอนามัยในประเทศไทยรวมถึงเยี่ยมชมสถานพยาบาล โครงการในพระราชดำริ วิถีชีวิตของชาวไทยและชนเผ่าของจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ.อาคาร E 2 ห้องประชุมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และมีคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 ท่าน เป็นผู้ประสานงาน ในการนี้ รศ.ดร. ชมนาด พจนามาตร์ รองคณบดี ผศ.ดร สมพร สันติประสิทธิ์กุล และคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ให้การต้อนรับ

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 374 ครั้ง