สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสุดจัดกิจกรรมวิชาการสำหรับผู้สูงอายุ วันที่26 เมษายน 2559 เวลา 9.00น-12.00น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสุด จัดกิจกรรมบริการวิชาการสำหรับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าสุด โดยมีการบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพจิตและการสร้างคุณค่าในตนเองสำหรับผู้สูงอายุ

วิทยากรประกอบด้วย อาจารย์วราภรณ์ แย้มมีศรี อาจารย์นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย และอาจารย์จิราณี ปัญญาปิน มีจำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 86 คน

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 347 ครั้ง