โครงการสร้างเสริมความรู้และผูกพัน:ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม2559 ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการการเสริมสร้างความรักและความผูกพัน:ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี โครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความรักและความผูกพันต่อองค์กร เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวต่างๆ ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์และพนักงานที่จะนำไปสู่วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร อันเป็นปัจจัยที่จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จเพิ่มขึ้นได้รับความรู้จากวิทยากร อาจารย์จุมพล สอนเสริม และภัทรพลทีม โดยมีกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม การสื่อสารและสร้างพลังกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนองค์กร มีการผ่อนคลายด้วยการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆตามอัทธยาศัย และได้เยี่ยมชมศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลักสูตรกับคณะพยาบาลธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 348 ครั้ง