โครงการสร้างเครือข่าย (กิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษากับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ.ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างเครือข่าย (กิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษากับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ.ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการ ปัญหา อุปสรรค และวางแผนกิจกรรมในปีต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 344 ครั้ง