โครงการเสริมสร้างจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 ห้อง ES1-518 ชั้น 5 โซน E-park อาคาร M-square (ห้องประชุมวิชาการบัณฑิตเดิม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 8.00น-17.00น ห้อง ES1-518 ชั้น 5 โซน E-park อาคาร M-square (ห้องประชุมวิชาการบัณฑิตเดิม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยากร คุณ วีรรัตน์ อภิวัฒนเสวี ศูนย์ฝึกอบรมวันดีดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุดประสงค์ของโครงการ เสริมสร้างความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ความดีในนักศึกษาพยาบาลชั้นปี 2 และทำให้เกิดแรงจูงใจในการประพฤติตนให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และใฝ่ความดี เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในการประกอบวิชาชีพพยาบาล

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 396 ครั้ง