โครงการประชุมวิชาการระดับชาติวิชาการและงานสร้างสรรค์:พยาบาลศาสตร์บัณฑิตสู่ศตวรรษที่ 21 วันที่ 3 กรกฏาคม 2559 ณ.หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยบรมราชชนนีจังหวัดพะเยา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติวิชาการและงานสร้างสรรค์ : พยาบาลศาสตร์บัณฑิตสู่ศตวรรษที่ 21 วันที่ 3 กรกฏาคม 2559 ณ. หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดพะเยา โดยมี พยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยบรมราชชนนี พะเยา จุดประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาเป็นการพัฒนาทักษะการคิด การแสดงออก เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะ แลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์กับเพื่อนร่วมสาขา ร่วมวิชาชีพอันจะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม และวิชาชีพต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 374 ครั้ง