สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการรับรองเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการรับรองเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 348 ครั้ง