ขอเชิญบุคคลากรทางการพยาบาล และบุคคลากรด้านสุขภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Connecting to the ASEAN community: Challenge in Quality and Safety Nursing Care

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กําหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง "Connecting to the ASEAN community: Challenge in Quality and Safety Nursing Care" ในระหว่างวันที่ 18 — 20 มกราคม 2560 ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยในการบริการพยาบาล และให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติการพยาบาล นัน

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญ ผู้บริหารสถานพยาบาล ,พยาบาลวิชาชีพซึ่งปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพของรัฐและเอกชน และบุคลากรด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ต่อท่าน ทั้งนี้ผู้เข้าประชุมวิชาการจะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) จำนวน 17 หน่วยคะแนน และให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐาน การชําระเงินภายในวันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2559 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386 มือถือ 08 9225 6558 รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 345 ครั้ง