ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ออกบูธในงานงดสูบบุหรี่โลก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขึ้นเวทีร่วมแสดงพลังต่อต้านการสูบบุหรี่ ภายในกิจกรรมงดสูบบุหรี่โลกในโครงการเยาวชนคนเชียงรายปลอดบุหรี่ ร่วมจัดงานโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มฟล. และภาคี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ในการนี้นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ “ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่” ได้ร่วมออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและผลเสียจากการสูบบุหรี่ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มาร่วมงานในครั้งนี้

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 415 ครั้ง