การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการเรียนการสอน: การวัดและประเมินผล

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการเรียนการสอน: การวัดและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบการวัดและการประเมินผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่คณาจารย์

The School of Nursing, Mae Fah Luang University held a workshop project on the development of teachers' potential in teaching and learning: measurement and evaluation with the objective of providing knowledge and understanding of the development and design of measurements and assessments consistent with the expected learning outcomes of the School of Nursing. This was honored by Associate Professor Dr. Ittipat Suwatanpornkul as the speaker from the Department of Measurement and Educational Research, Faculty of Education at Srinakharinwirot University.

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 31 ครั้ง