ผลการดำเนินงานของ โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา ข่าวเด่น

      ผลการดำเนินงานของ โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โครงการย่อย Positive Parenting in Family โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทของชุมชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 ผ่านศูนย์คุณธรรม โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนลิน สิงขรณ์ และทีมคณาจารย์ จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้ดำเนินการวิจัย ในเขตพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
      MFU School of Nursing is proud to have conducted the Non-Violent Thai Families Program research project.  At the provincial level in Chiang Rai Province, the program “Positive Parenting in Family Sub-Project”, aimed to create in the context of the community more concrete solutions to the problem of domestic violence.  This was funded by the National Research Office for the fiscal year 2020 through the Moral Center Thailand. Which worked collaboratively between Associate Professor Suriyadew Trepati  , the project manager and Assistant Professor Onnalin Singkhon and team worker from the School of nursing, Mae Fah Luang University, carrying out research in Nang Lae Subdistrict, Mueang District, Chiang Rai Province

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 37 ครั้ง