การทำสัญญารับทุนการศึกษา กสศ.เป็นรุ่นที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อศุกร์วันที่ 10 มิถุนายน 2565 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สันติประสิทธิกุล ประะธานหลักสูตร และทีมกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ได้ดำเนินการทำสัญญารับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลที่ได้รับทุนจากกองทุน จำนวน 32 ทุน ประจำปีการศึกษา 2565  โดยในครั้งนี้นักเรียนทุนและผู้ปกครองได้เข้าร่วมในการทำสัญญา ณ อาคารสำนักวิชา 2 (E2) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุน กสศ.เป็นรุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนให้มีโอกาสทางด้านการศึกษา สามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้หลังจบการศึกษา

On Friday, June 10, 2022, the School of Nursing, Mae Fah Luang University,led by Assistant Professor Dr. Somporn Santiprasitkul, Program Chair, with the executive committee of the Certificate Program for Practical Nursing (PN) held the contract signing event for students who are funded by the Equitable Education Fund (EEF). There are students who are receiving the funds to study for the Program for the PN under the High Vocational Innovation Scholarship Program of the EEF. The EEF is a scholarship that supports underprivileged students with good grades so they have the opportunity to continue their education in order to pursue a career after
graduation. For the academic year 2022, the School of Nursing received funding for the second time for 32 scholarship students who come from four upper northern provinces. The students and their parents participated in the contract signing at Academic Building 2 (E2), School of Nursing. Mae Fah Luang University.

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 23 ครั้ง