กิจกรรมโครงการอบรม Up to date ความรู้สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ:พยาบาลเวชปฏิบัติกับการดูแลในยุค New Normal ในรูปแบบออนไลน์

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรม Up to date ความรู้สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ:พยาบาลเวชปฏิบัติกับการดูแลในยุค New Normal ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากทุกภาคของประเทศ ทั้งนี้สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้
On June 13-17, 2022, the School of Nursing and Academic Service Center Mae Fah Luang University  jointly organized a training project "Up to Date Knowledge for Medical Nurses: Nurses Practice and Care in the New Normal Era" via Zoom online with participants from all regions of the country. In this regard, thank you very much to all speakers for taking time to share your expertise.

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 19 ครั้ง