อบรม: The Promising of Big Data: Nursing Research

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช ชูโต จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่คณาจารย์ ในเรื่อง The Promising of Big Data: Nursing Research ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ห้องพวงชมพู-พู่ระหง อาคาร E-park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและความพร้อมในการทำวิจัยโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในยุคดิจิทัล      

The School of Nursing Mae Fah Luang University held a workshop, “The Promising of Big Data: Nursing Research” on June 25, 2022, at Phuangchompoo-Phurahong Room, E-park building. Assoc Prof.Dr. Piyanut Xuto from the Faculty of Nursing, Chiang Mai University gave the keynote presentation.  This program aimed at enhancing research capacity by utilizing big data among the faculties in the digital era.

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 47 ครั้ง