โครงการ “ส่งเสริมการดูแลสุขภาพในช่องปากและการส่งเสริมโภชนาการในเด็กปฐมวัย”

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณาจารย์สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ “ส่งเสริมการดูแลสุขภาพในช่องปากและการส่งเสริมโภชนาการในเด็กปฐมวัย” แก่ผู้ปกครองและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 28 ครั้ง