งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ การวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาตรจารย์ อรนลิน สิงขรณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “Sustainability with Moral: อยู่รอด อยู่ร่วมสังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน” ในเวทีแลกเปลี่ยนเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว ในหัวข้อ “ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนสู่ทางรอดชุมชนไทย ก้าวผ่านภัยวิกฤติ” ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
On August 24, 2022, Asst. Prof. Onnalin Singkhorn, School of Nursing, Mae Fah Luang University, was invited by the Center of Morality Promotion (Public Organization) to the 12th National Moral Assembly under the concept of “Sustainability with Moral” to share experiences in the panel discussion on networking of civil society, community, and family. The topic was “Join to Create Community Immunity towards the Way of Survival in Thai Communities Passing through the Crisis”. The event was held at The National Gallery of Thailand, Bangkok.

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 62 ครั้ง