ขอแสดงความความยินดีในการได้รับทุนสนับสนุนวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมการวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับอ.ดร.ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสาตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประเภททุน Basic Research Fund 2566 ในงานวิจัยเรื่อง การประเมินผลรูปแบบการดูแลสุขภาพระยะกลางของผู้สูงอายุที่ไม่ได้เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 69 ครั้ง