การร่วมหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

On November 9, 2022, Asst. Prof. Dr. Chutamat Nawat, Assistant to the MFU President, was the chair of the meeting to establish a collaboration and to discuss a Memorandum of Understanding (MOU) with executive professors from the School of Nursing and Midwifery, Deakin University, Australia, Prof. Dr. Nikki Phillips, Head of the Deakin School of Nursing and  Assoc. Prof. Dr. Stephane Bouchoucha, Associate Head of the School.  Asst. Prof. Dr. Chompunut Sopajaree, Acting Dean of the MFU School of Nursing, gave an introduction about Mae Fah Luang University and the School of Nursing along with Asst. Prof. Dr. Katemanee Moonpanane, Assistant Dean of the School of Nursing, Dr. Piyatida Junlapeeya, head of International Relations of the School of Nursing, Asst. Prof. Dr. Somporn Santiprasitkul, the Chairman of the Program for Practical Nursing, the team from the Global Relations Division, and nursing instructors. 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร. จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวต้อนรับผู้บริหารจาก  School of Nursing and Midwifery, Deakin University, Australia ในการประชุมพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  กับ มหาวิทยาลัยดีกิน ประเทศออสเตรเลีย โดย ผศ.ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ Prof. Dr. Nikki Phillips, Head of School และ Assoc. Prof. Dr. Stephane Bouchoucha, Associate Head of School ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบัน ร่วมกันอภิปรายหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน โดยในการประชุมครั้งนี้ ผศ.ดร. เกศมณี มูลปานันท์ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.ปิยธิดา จุลละปีย ประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.สมพร สันติประสิทธิ์กุล ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ผศ.มัลลิกา มาตระกูล หัวหน้าสาขาการพยาบาลชุมชน คณาจารย์ของสำนักวิชาฯ ร่วมต้อนรับ และบุคลากรจากส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย

 |   |  255 ครั้ง