การร่วมหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

On November 12-14, 2022, School of Nursing, Mae Fah Luang University 
organized the project "Together for power to develop the organization towards NSMFU values:
Critical factors for the success of the organization” for executives, faculty, and staff. We are honored to have remarkable workshop moderators, Dr.Tayat Sriplung and Ajarn Kitisak Wiwatthanawong. The workshops were at Chiang Khong Teak Garden Riverfront Hotel, Chiang Rai. The objective was to create understanding among executives, faculty, and staff on the essential factors for the success of the organization, promote opportunities to exchange opinions, and to suggest various approaches that will lead to a culture of coexistence with love, bonding, caring for each other and a sense of ownership of the organization.

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร. จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวต้อนรับผู้บริหารจาก  School of Nursing and Midwifery, Deakin University, Australia ในการประชุมพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  กับ มหาวิทยาลัยดีกิน ประเทศออสเตรเลีย โดย ผศ.ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ Prof. Dr. Nikki Phillips, Head of School และ Assoc. Prof. Dr. Stephane Bouchoucha, Associate Head of School ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบัน ร่วมกันอภิปรายหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน โดยในการประชุมครั้งนี้ ผศ.ดร. เกศมณี มูลปานันท์ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.ปิยธิดา จุลละปีย ประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.สมพร สันติประสิทธิ์กุล ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ผศ.มัลลิกา มาตระกูล หัวหน้าสาขาการพยาบาลชุมชน คณาจารย์ของสำนักวิชาฯ ร่วมต้อนรับ และบุคลากรจากส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 19 ครั้ง