โครงการ “รวมใจ รวมพลัง พัฒนาองค์กร สู่ค่านิยม NSMFU : ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร”

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

On November 12-14, 2022, School of Nursing, Mae Fah Luang University 
organized the project "Together for power to develop the organization towards NSMFU values:
Critical factors for the success of the organization” for executives, faculty, and staff. We are honored to have remarkable workshop moderators, Dr.Tayat Sriplung and Ajarn Kitisak Wiwatthanawong. The workshops were at Chiang Khong Teak Garden Riverfront Hotel, Chiang Rai. The objective was to create understanding among executives, faculty, and staff on the essential factors for the success of the organization, promote opportunities to exchange opinions, and to suggest various approaches that will lead to a culture of coexistence with love, bonding, caring for each other and a sense of ownership of the organization.

เมื่อวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการ “รวมใจ รวมพลัง พัฒนาองค์กร สู่ค่านิยม NSMFU : ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร”  สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ และพนักงาน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ทายาท ศรีปลั่ง และ อ.กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์ มาเป็นวิทยากร ณ โรงแรมเชียงของทีค การ์เด้นริเวอร์ฟร้อนท์โฮเทล จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ และพนักงานถึงปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางต่างๆ ที่จะนำไปสู่วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความผูกพัน ใส่ใจดูแลกัน และความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร

 |   |  212 ครั้ง