ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมการวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือกือาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวารสาร

Tropical Medicine and Infectious Disease ปีที่ 7ซึ่งเป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

(SCOPUS Q1) เรื่อง Community Health Nurses' Perspective on the Introduced Rational Drug Use Policy in Primary Care Settings in Thailand: A Descriptive Qualitative Study

doi:10.3390/ tropicalmed7 100304.

 

 

 |   |  279 ครั้ง