ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับบุคลากรสุขภาพที่ปฏิบัติการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมการวิจัย การวิจัย กิจกรรมสำนักวิชา

The Aged Care Team (ACT), School of Nursing, Mae Fah Luang University, led by Assistant Prof. Nongyao Mongkhonittivech, the head of ACT, and the ACT Committee team held a workshop “Developing New Researchers” for healthcare providers who work in Subdistrict Health Promotion Hospitals in Phaya Mengrai district, Chiang Rai. There were two workshops: on October 17, the topic was “Routine to Research” at Mae Pao Subdistrict Health Promotion Hospital; and on November 21, the topic was “Principles of Research Proposal Writing and Applying for an Ethics Review of Research Involving Human Subjects” at the School of Nursing, Mae Fah Luang University. The participants were ACT members, registered nurses, and Public Health Technical Officers. This workshop aimed at developing research capabilities.

กลุ่มวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช หัวหน้ากลุ่มวิจัยผู้สูงอายุ ร่วมกับทีมคณะกรรมการกลุ่มวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับบุคลากรสุขภาพที่ปฏิบัติการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนักวิจัยหน้าใหม่ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมนครั้งนี้ ทั้ง

นอกจากนี้เพื่อเป็นการเสริมองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัยแก่นักวิจัยหน้าใหม่ และเพื่อนำไปสู่การทำวิจัย ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวน 2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม 2565  เรื่อง การพัฒนางานสู่การวิจัย  ณ ร.พ.ส.ต. แม่เปา อำเภอพญาเม็งราย เชียงราย และ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง หลักการเขียนโครงร่างวิจัยและการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องประชุมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 17 ครั้ง