ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนลิน สิงขรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ Q1

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมการวิจัย การวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนลิน สิงขรณ์ อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ Q1 (BMC PUBLIC HEALTH)

RESEARCH Open Access Influences and patterns of intimate partner violence among married Akha and Lahu women in northern Thailand.

 |   |  2 ครั้ง