ประชุมออนไลน์เพื่อหาแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ School of Nursing, Chung Shan Medical University, Taiwan

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ คณบดี ได้ประชุมออนไลน์เพื่อหาแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ School of Nursing, Chung Shan Medical University, Taiwan นำโดย Dr. Shu-Hsin Lee, Director of School of Nursing ทั้งนี้ มีคณาจารย์จากทั้งสองสถาบันเข้าร่วมหารือ ประกอบด้วย ผศ.ดร. เกศมณี มูลปานันท์ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.ปิยธิดา     จุลละปีย ประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.วิภาดา ศีรมันทยามาศ และอาจารย์วรณัน ธีร์สุดาพรรณ คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ Asst. Prof. Dr. Yen-Chiao (Angel) Lu, Head of International Affairs, Dr. Ming Yi Hsu, Hsiao-Mei Chen, Hsiao-Ling Chuang ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้ข้อสรุปในการทำ MOU และแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง School of Nursing ของทั้งสองสถาบัน 
On Thursday, March 16, 2023, Mae Fah Luang University School of Nursing, led by Asst. Prof. Dr. Chompunut Sopajaree, Dean, held an online meeting to explore opportunities for academic collaboration with Chung Shan Medical University School of Nursing, Taiwan, led by Dr. Shu-Hsin Lee. The faculty members from both institutions join the discussion, including Asst. Prof. Dr. Katemanee Moonpanane, assistant dean, Dr. Piyatida Junlapeeya, head of International Relations of the School of Nursing, Dr. Vipada Srimanthamas, and Lect. Woranan Theesudapan International Relations team, Asst. Prof. Dr. Yen-Chiao (Angel) Lu, Head of International Affairs, Dr. Ming Yi Hsu, Hsiao-Mei Chen, and Hsiao-Ling Chuang. The results of this meeting are an agreement to develop an MOU and a guideline for student exchange program between the School of Nursing of both institutions.
 

 |   |  5 ครั้ง