ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี พ.ศ.2566

หมวดหมู่ข่าว: การวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี

กับคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี พ.ศ.2566

ภายใต้การบริหารโครงการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นำโดย ผศ.ดร.บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์

หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะทำงาน ประกอบไปด้วย

1. ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. อ.ดร.พฤทธิ์ พุฒจร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3. ผศ.ดร.เกศมณี มูลปานันท์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4. ผศ.ดร.ฉันทนา แรงสิงห์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

5. ผศ.นภมณ พุ่มโสภา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

6. อ.ดร.จิราณี ปัญญาปิน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

7. อ.สร้อยฟ้า ปิ่นสุวรรณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 |   |  36 ครั้ง