คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เยือนประเทศภูฏาน เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับสถาบัน

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 5 – 10 กันยายน 2566 คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ และ รองคณบดี อาจารย์ ดร. พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์ ได้เดินทาง ได้เดินทางเยือนประเทศภูฏาน  เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับสถาบัน โดยวันที่ 7 กันยายน 2566 ได้เดินทางเยือน Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน โดยได้รับการต้อนรับจาก Dr. Kinzang P. Tshering, the President of the Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan; Mr. Nima Sangay, Deans of Faculty of Nursing and Public Health; Ms. Tshering Yangzom, Dy. Dean, Nursing & Midwife; Mr. Gem Tshering, Dy. Dean, Student Affairs; Dr. Nidup Dorji, Dy. Dean, Public Health & Allied Health Sciences และ ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ได้เยือน Bhutan’s Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital เพื่อปรึกษาเรื่อง Nursing internship program โดยได้รับการต้อนรับจาก Dr. Mimi Lhamu Mynak, the President, and Chhimi Lhamu, Nursing Superintendent

On the 5th to 10th of September, 2023, the Dean of the MFU School of Nursing, Asst. Prof. Dr. Chompunut Sopajaree, and the Vice Dean, Dr. Pimrat Boonyapuk, visited  Bhutan. On September 7, they visited the Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan (KGUMSB) to discuss the potential of the nursing internship program and collaboration between KGUMSB and MFU. They were warmly welcomed by Dr. Kinzang P. Tshering, the President of KGUMSB; Mr. Nima Sangay, Dean  of the Faculty of Nursing and Public Health; Ms. Tshering Yangzom, Deputy Dean of Nursing & Midwifery; Mr. Gem Tshering, Deputy Dean of Student Affairs; and Dr. Nidup Dorji, Deputy Dean of Public Health & Allied Health Sciences. Additionally, on September 8, 2023, they visited Bhutan's Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital to discuss the Nursing internship program and were graciously received by Dr. Mimi Lhamu Mynak, the President, and Chhimi Lhamu, the Nursing Superintendent.

 |   |  25 ครั้ง