โครงการ “วันพยาบาลของแม่ฟ้าและพิธีไหว้ครูพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566”

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา กิจกรรมสำนักวิชา

    วันที่ 12 กันยายน 2566 ศิษย์เก่าพยาบบาล นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี และนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล เข้าร่วมโครงการ “วันพยาบาลของแม่ฟ้าและพิธีไหว้ครูพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566” เพื่อร่วมกันแสดงความทราบซึ้งในพระบารมีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ทุก ๆ ท่าน โดยได้รับเกียรติจากคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท กิจกรรมประกอบไปด้วย ชมวิดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี นักศึกษาผู้ป่วยพยาบาล และศิษย์เก่าพยาบาล มอบพานไหว้ครูและมอบกรวยดอกไม้เพื่อ ไหว้ครู ตัวแทนนักศึกษากล่าวความในใจจากศิษย์ถึงครู มอบเกียรติบัตรและมอบทุนการศึกษาจากชมรมศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมประดู่แดง 1 ชั้น 5 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4)

      On September 12, 2023, alumni, nursing students of all years, and practical nursing students joined the project “Mae Fah's Nurse's Day and the Ceremony to Pay Respect to Teachers, Academic Year 2023”. This activity showed a joint expression of appreciation for the merit of Her Royal Highness Princess Srinagarindra Boromarajonani and expressed gratitude to all faculty members. We received honor from the Dean of the MFU School of Nursing who presided over the ceremony and gave a sermon. Activities included watching a video of the history and duties of Her Royal Highness Princess Srinagarindra, and current students of all years and nursing alumni giving pedestal trays with flowers and cones of flowers to pay respect and show gratitude to the teachers. In addition, student representatives expressed the feelings of the students for their teachers. The dean was the chairperson for the award certificates and scholarships from the MFU School of Nursing Alumni Group.  The ceremony was at Pradu Daeng 1 room, E4  Building, Mae Fah Luang University.

More Photo: https://www.facebook.com/MFUNSU/posts/342912481416394?ref=embed_post

 

   

 |   |  25 ครั้ง