ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รศ. ดร. โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก รศ. พรทิพย์ สารีโส รศ. ขนิษฐา พิศฉลาด ผศ. สุภาพันธ์ จัทร์ศิริ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

 |   |  71 ครั้ง