13 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพู่ระหง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ คณบดี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก นำโดย เรืออากาศโทหญิงฉวีวรรณ จิตต์สาคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง พร้อมคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทียบเคียงผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม การบริการวิชาการ และงานวิเทศสัมพันธ์ ระหว่างสองสถาบัน โดยมีกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มย่อยและการเยี่ยมชมห้องเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล ในการนี้ ดร. พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์ รองคณบดี ผศ.ดร. เกศมณี มูลปานันท์ ผู้ช่วยคณบดี ตลอดจนคณาจารย์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมด้วย

On Monday, November 13, 2023, at Mae Fah Luang University Phu Rahong Meeting Room, M-Square Building, School of Nursing, led by Asst. Prof. Dr. Chompunut Sophaaree, the Dean, cordially welcomed the academic delegation from Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Lampang. The visiting group, led by Flight Lieutenant Chaweewan Jitsakorn, Assistant Director, engaged in a productive information exchange for benchmarking purposes. The discussions encompassed research and publication, community engagement, innovation, and international affairs, fostering collaboration between the two institutions. The agenda included small group discussions and a tour of the nursing Learning Resource Center (LRC). Dr. Pimrat Boonyapuk, Deputy Dean, and Asst. Prof. Dr. Katemanee Moonpanane, Assistant Dean, along with faculty members and staff from the School of Nursing, actively participated in the meeting.

 |   |  28 ครั้ง