ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา แรงสิงห์ ในโอกาสได้รับรางวัล MFU INNO PRIZE 2023 สาขา High Ranking Publication of the year

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมการวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา แรงสิงห์ อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล MFU INNO PRIZE 2023 สาขา High Ranking Publication of the year (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 - 11.00 น. ในกิจกรรม MFU Innovation Day 2023 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมอบรางวัล MFU INNO PRIZE 2023 รวมทั้งสิ้น 22 รางวัล แบ่งเป็น 10 สาขา และรางวัลเชิดชูเกียรติ 1 รางวัล สำหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 |   |  32 ครั้ง