16 พฤศจิกายน 2566 คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี กับ ผศ. ดร.ฉันทนา แรงสิงห์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล MFU INNO PRIZE 2023

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมการวิจัย กิจกรรมสำนักวิชา

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผศ.ดร. ชมพูนุช โสภาจารีย์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา แรงสิงห์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล MFU INNO PRIZE 2023 สาขา High Ranking Publication of the year (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ในกิจกรรม MFU Innovation Day 2023 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park นอกจากนี้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมจัดบูธนำเสนอนวตกรรมการเรียนรู้ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับการช่วยฟื้นคืนชีพโดยปฏิบัติกับหุ่นทดลองที่เป็นผู้ป่วยเด็ก และการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่โดยใช้ VR ให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองปฏิบัติและทดลองใช้สื่อนวตกรรม ซึ่งได้รับความสนใจและเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชม ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MFU Innovation Day 2023 ได้ที่ https://www.facebook.com/MFUInnovationDay/

On November 16, 2023, the Dean of MFU School of Nursing, Asst. Prof. Dr. Chompunut Sophaaree, team of administrators, faculty members, and staff of the School of Nursing joined in congratulating Assistant Professor Dr. Chuntana Reangsing, on receiving the MFU INNO PRIZE 2023 award in the High Ranking Publication of the Year (Health Sciences) at the MFU Innovation Day 2023. The activity was at the room, Kham Mok Luang, E-Park Building. In addition, the School of Nursing participated in organizing a booth to present innovations in learning basic cardiopulmonary resuscitation (CPR) for performing resuscitation on manikins representing pediatric patients. and adult resuscitation using VR for attendees to practice and experiment with innovative media. The activities were received with attention and increased fun in learning for visitors. You can follow more information about MFU Innovation Day 2023 at www.facebook.com/MFUInnovationDay/

 |   |  33 ครั้ง